Số 22, tháng 07 năm 2007

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Hợp tác, cạnh tranh — cơ hội và động lực của sự phát triển giáo dục
1-6
2 Bàn về mô hình xã hội học tập ở Việt Nam hiện nay
7-9
3 Đổi mới giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế
10-12
4 Dịch vụ giáo dục đại học xuyên biên giới và những tác động đến giáo dục đại học Việt Nam
13-15
5 Dạy học phân hoá: Mục tiêu, đặc điểm, con đường và quy trình kế hoạch hoá
17-21
6 Quan niệm và quá trình xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
22-25
7 Đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông
26-29
8 Biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục môn học
30-34
9 Dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở l| với công tác đổi mới phương pháp dạy học
35-37
10 Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế — thực trạng và kiến nghị
38-40
11 Đánh giá chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng liên thông từ trung học lên cao đẳng
41-42
12 Vận dụng lí thuyết quản lí sự thay đổi để chỉ đạo chuyển đổi quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
43-46
13 Sự cần thiết của bộ môn giao tiếp giao ` văn hoá đối với sinh viên ngoại ngữ
47-49
14 Đổi mới đào tạo giáo viên Ngữ văn phần làm văn ở trường cao đẳng, đại học
50-53
15 Bàn về chuẩn của cán bộ lãnh đạo giáo dục Việt Nam
54-57
16 Vấn đề giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho học viên sư phạm trong quân đội hiện nay
58-60
17 Công tác phỏng, chống ma tuý trong trường học
61-61
18 Triết lí giáo dục của Khổng Tử
62-63