A TOOL TO ASSESS STEM TEACHING SKILLS FOR PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS THROUGH MICRO-TEACHING

A TOOL TO ASSESS STEM TEACHING SKILLS FOR PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS THROUGH MICRO-TEACHING

Nguyen Thi Thuy Trang ntttrang.hued@hueuni.edu.vn Hue University of Education, Hue University 34 Le Loi, Hue City, Thua Thien Hue province, Vietnam
Summary: 
Micro-teaching has been shown to be effective in developing STEM teaching skills for pre-service Chemical teachers when the pedagogical training modules are limited in duration, but each STEM topic is often taught in several periods. With this teaching method, pre-service Chemistry teachers will practice teaching each small activity in a small group of students. Therefore, pre-service Chemistry teachers will be self-conscious, active, proactive; more time to interact, share and practice; more interesting in the formation and development of skills for each individual to be more convenient and effective. This article presents the theoretical basis of the STEM teaching skills and micro-teaching; principles, designing process and evaluation form based on the criteria of STEM teaching skills; standardizes the system of criteria for organizing STEM teaching through the reliability of each component skill and its validity by SPSS software.
Keywords: 
STEM teaching skills
Micro-teaching
Criteria Rating Form
pre-service chemistry teachers
Refers: 

[1] Thủ tướng Chính phủ, (2017), Chỉ thị Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vol. số: 16/CT-TTg.

[2] Bộ Giáo dục và Đào Tạo, (2020), Công văn số 3089 về việc Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

[3] Nguyễn Thị Thuỳ Trang, (2021), Phát triển năng lực dạy học STEM cho sinh viên sư phạm Hóa học, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] X. Roegiers, (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở trường (bản dịch: Đào Trọng Quang - Nguyễn Ngọc Nhi), NXB Giáo dục, Hà Nội

[5] A. D. W. a. C. J. M., (1970), Microteaching - History and present status, ERIC publisher

[6] Trương Thị Thanh Mai, (2016), Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Sinh học bằng dạy học vi mô, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] Trần Bá Hoành, (2010), Đổi mới phương pháp dạy học - chương trình và sách giáo khoa, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Đặng Thị Bình, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Bình, Kiều Phương Hảo, (2021), Xây dựng và sử dụng tài liệu hướng dẫn tự học về dạy học STEM cho sinh viên sư phạm hóa học, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, vol. 69, pp. 159-71

[9] S. E.J., (1972), The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain, Washington, DC: Gryphon House.

[10] R. H. Dave, (1970), Psychomotor levels in Developing and Writing Behavioral Objectives, R.J. Armstrong, ed. Tucson, Arizona: Educational Innovators Press.

[11] H. L. D. Stuart E. Dreyfus, (1980), A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition, Washington, DC: Storming Media.

[12] J. H. Stronge, (2018), Qualities of effective teachers: ASCD.

[13] A. Higgins and H. Nicholl, (2003), The experiences of lecturers and students in the use of microteaching as a teaching strategy, Nurse Educ Pract, vol. 3, pp. 220-7.

[14] J. Benton-Kupper, (2001), The microteaching experience: Student perspectives, Education, vol. 121, pp. 830-835.

[15] L. J. Cronbach, (1951), Coefficient alpha and the internal structure of tests, Psychometrika, vol. 16, pp. 297-334.

[16] J. C. Nunnally, (1978), Psychometric theory (2nd ed.), New York: McGraw-Hill.

[17] C. A. Cerny, & Kaiser, H.F., (1977), A study of a measure of sampling adequacy for factor-analytic correlation matrices, Multivariate Behavioral Research, vol. 12, pp. 43-47.

[18] M. S. Bartlett, (1951), The effect of standardization on a Chi-square approximation in factor analysis, Biometrika, vol. 38, pp. 337-344.

Articles in Issue