OPEN QUESTIONS AND STUDENTS’ CREATIVE COMPETENCIES IN TEACHING LITERATURE AT HIGH SCHOOLS

OPEN QUESTIONS AND STUDENTS’ CREATIVE COMPETENCIES IN TEACHING LITERATURE AT HIGH SCHOOLS

Nguyen Thi Huong Lan huonglanqlkh@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Creativity is one of the miraculous competencies of human beings, contributing to the improvement of life values, and making people’s lives truly meaningful. Regarding Vietnamese Literature at high schools, the requirements of the learners’ creativity are essential. Open questions in teaching Literature are considered as an important tool which, on one hand, inspires excitement and learning passion in the learners, and on other hand, measures and assesses the learners’ creativity levels. Based on this point of view, the paper presents conceptions of the open questions, various types of open questions, some basic issues on students’ creativity in Literature, and specifically emphasizes the role of open questions in forming and developing creative competence for high school students.
Keywords: 
Open questions
competence
Creative competence
Literature
high schools
Refers: 

[1] Huỳnh Văn Sơn, (2009), Tâm lí học sang tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Trần Thị Bích Liễu, (2013), Giáo dục phát triển năng lực sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Nguyễn Quang Hòe, (2017), Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở qua dạy học bộ môn Toán, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, số 3.

[4] Nguyễn Thị Hồng Gấm, (2012), Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phần Hóa vô cơ và Lí luận - Phương pháp dạy học hóa học ở trường Cao đẳng sư phạm, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[5] Nguyễn Thị Hồng Vân, (02/2017), Xác định cấu trúc và đường phát triển một số năng lực trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 137

[6] Trần Đình Sử, (31/10/2013), Đề mở trong dạy học làm văn, http://trandinhsu.wordpress.com.

[7] Đỗ Ngọc Thống - Phạm Thu Hiền - Nguyễn Thị Nương - Nguyễn Thị Hồng Vân, (2012), Hệ thống đề mở Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] Nguyễn Thị Hồng Vân, (2014), Đề mở và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn, Tài liệu Hội thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo

[9] Nguyễn Thị Minh Duyên, (2017), Xây dựng hệ thống đề mở nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên văn cấp Trung học phổ thông, Luận án Thạc sĩ sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, Hà Nội

[10] Đỗ Ngọc Thống, (2013), Đổi mới đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo yêu cầu phát triển năng lực, Kỉ yếu hội thảo Đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông

Articles in Issue