BUILDING A MODEL OF VOCATIONAL SECONDARY SCHOOLS - A STRATEGIC SOLUTION FOR THE STREAMING OF LOWER SECONDARY SCHOOL GRADUATES

BUILDING A MODEL OF VOCATIONAL SECONDARY SCHOOLS - A STRATEGIC SOLUTION FOR THE STREAMING OF LOWER SECONDARY SCHOOL GRADUATES

Phan Van Kha pvkha@moet.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
A model of vocational secondary schools is a strategic solution, which can be considered as a key “tool” for the streaming of students, attracting lower secondary school graduates to enroll, meeting the needs and in line with the aspirations of lower secondary school students and their parents. Graduates from vocational secondary schools can either join the labor market or continue their education to a college or university through a transition course if they need and have enough condition. However, designing and putting the model into practice is a complex issue that requires the unified and drastic guidance of the government, the solidarity and close cooperation of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, Ministry of Education and Training, as well as relevant ministries, sectors and localities. The model should be methodically researched, organized to formulate a project, and prepared to be eligible before piloting, evaluating and expanding its mass deployment in the future.
Keywords: 
Streaming lower secondary school graduates
technical high school
Vocational education
Model
vocational secondary school
Refers: 

[1] Phan Văn Kha, (8/2019), Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

[2] Phan Văn Kha, (12/2008), Mô hình trường trung học phổ thông kĩ thuật đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 27

[3] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (20/4/2017), Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp Trung cấp và cao đẳng

[4] Phan Văn Kha, (01/2008), Đặc điểm tổ chức quá trình dạy học mô Kĩ thuật nghề ở trường trung học phổ thông kĩ thuật thí điểm, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 28.

[5] Quốc hội, (2019), Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, Hà Nội.

[6] Quốc hội, (2014), Luật Giáo dục Nghề nghiệp, số 74/2014/QH13, Hà Nội.

[7] Quốc hội, (09/12/2000), Nghị quyết số 40/2000/QH về Đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông.

[8] Thủ tướng Chính phủ, (18/10/2016), Quyết định số 1981/ QĐ-TTgCP về việc Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Hà Nội.

[9] Thủ tướng Chính phủ, (18/10/2016), Quyết định số 1982/ QĐ-TTgCP về việc Quyết định Phê duyệt khung trình độ Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

[10] Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, ban hành kèm theo Quyết định số 201-2001/ QĐTTg, ngày 28 tháng 12 năm 2001.

[11] Thủ tướng Chính phủ, (11/6/2001), Chỉ thị số 14/2001/ CT-TTg về việc Đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông.

[12] Thủ tướng Chính phủ, Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”, ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

[14] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (28/6/2010), Thông tư Số 16/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.

[15] Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, (03/8/2006), Báo cáo về Mô hình trường trung học phổ thông kĩ thuật (chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết thí điểm lớp 10), Hà Nội.

[16] Phan Văn Kha, (2008), Quản lí triển khai thí điểm Mô hình trường trung học phổ thông kĩ thuật - Thực trạng và một số đề xuất, Tạp chí Giáo dục, số 184.

[17] Phan Văn Kha (Chủ nhiệm đề tài), (2010), Đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, Nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ, Mã số: B2008-37-69NV, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Articles in Issue