THE MANAGEMENT OF VIOLENCE PREVENTION AND INTERVENTION ACTIVITIES IN SCHOOLS

THE MANAGEMENT OF VIOLENCE PREVENTION AND INTERVENTION ACTIVITIES IN SCHOOLS

My Giang Son mygiangson.sgu@gmail.com Sai Gon University 273 An Duong Vuong, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
Violence prevention and intervention is one of important and essential duties of school principals. These principals are responsible for managing this activity, including three basic strategies which are: propagandizing, educating and preventing school violence; building a safe, healthy and friendly educational environment; and establishing response plans for stopping school violence from occurring and intervening when it happens. The management role of school principals is performed through their management functions, such as planning, organizing, leading and inspecting. Besides that, in order to effectively implement school violence prevention and intervention strategies, they should also focus on managing the human resources, facilities and financial conditions for the violence prevention and intervention activities.
Keywords: 
management
school violence
prevention and intervention
schools
Refers: 

[1] Trần Thị Tú Anh, (2012), Hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở Thành phố Huế, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lí học đường lần thứ 3 “Phát triển mô hình và kĩ năng hoạt động Tâm lí học đường”, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Trần Kiểm, (2004), Khoa học quản lí Giáo dục - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Harold Koontz - Cyril Odonnell - Heinz Weihrich, (1998), Những vấn đề cốt yếu của quản lí, NXB Khoa học và Kĩ thuật (Bản dịch của Vũ Thiếu, Nguyễn Mạnh Quân, Nguyễn Đăng Dậu).

[4] Phan Văn Kha, (2007), Giáo trình quản lí nhà nước về giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Trần Kiểm - Nguyễn Xuân Thức, (2012), Đại cương khoa học quản lí và quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Trần Khánh Đức, (2014), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Tô Xuân Dân (Chủ biên), (2011), Bối cảnh mới, ngôi trường mới, nhà quản lí giáo dục mới, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[8] Bùi Minh Hiền và Nguyễn Vũ Bích Hiền (Chủ biên), (2015), Quản lí và lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue