DEVELOPING CREATIVE COMPETENCE FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN READING COMPREHENSION OF LITERARY TEXTS THROUGH EXPERIENTIAL RESPONSE ACTIVITIES

DEVELOPING CREATIVE COMPETENCE FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN READING COMPREHENSION OF LITERARY TEXTS THROUGH EXPERIENTIAL RESPONSE ACTIVITIES

Nguyen Thi Thanh Nga ngavnincom@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
In the framework of the article, the author discusses the concept of junior high school students’ creative competence in general and their creative competence in reading comprehension of literary texts in particular. On that basis, the article presents a measure of teaching reading comprehension of literary text to develop students’ creative competence, that is organizing response activities through different roles when approaching the literary work (the role of characters, a writer, or observers). Being in the role of different subjects in the text, student lives with their emotions, joys, and sorrows; understand the fate, and co-create with the writer. When stepping out of the text, the students recognize and evaluate the values of the text as well as know how to apply creatively to themselves. Organizing that process in teaching reading comprehension of literary texts, teachers will contribute to helping students develop the creative competency in reading comprehension of literary texts
Keywords: 
Creative competence
reading comprehension
literary text
experiential response
junior high school students
Refers: 

[1] Huỳnh Văn Sơn, (2009), Tâm lí học sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Trần Thị Bích Liễu, (2013), Giáo dục phát triển năng lực sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.

[5] Phạm Thị Thu Hương, Tiếp cận hồi ứng trải nghiệm của bạn đọc học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương, khoa văn.edu.vn

[6] Hoàng Thị Thúy Hương, (2015), Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học vô cơ nhằm phát triển năng lực sáng tạo trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học ở trường trung học phổ thông chuyên, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] Trần Quốc Khả, (2017), Vận dụng lí thuyết hồi ứng thâm nhập vào dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Articles in Issue