Sử dụng các nguyên tắc sáng tạo của Triz vào xây dựng và hướng dẫn học sinh giải các bài tập sáng tạo

Sử dụng các nguyên tắc sáng tạo của Triz vào xây dựng và hướng dẫn học sinh giải các bài tập sáng tạo

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số