Số 82, tháng 07 năm 2012

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020
1-9
2 Đào tạo một số chuyên ngành tâm lí học ứng dụng dựa theo năng lực thực hiện
10-15
3 Các cách tiếp cận và định hướng giải pháp hội nhập quốc tế của giáo dục đại học
16-18
4 Tiếp cận tích hợp chương trình giảng dạy môn Toán ở trường phố thông
19-20
5 Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học theo dự án
21-22
6 Sử dụng thí nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông
23-24
7 Kiểm định chất lượng giáo dục trong các học viện, trường đại học công an nhân dân
25-27
8 Quản lí hoạt động đánh giá kết quả thực tập sự phạm của sinh viên theo yêu cầu đối mới giáo dục
28-30
9 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục đại học
31-31
10 Xây dựng chính sách giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
33-35
11 Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học và cao đẳng Việt Nam theo hướng tiếp cận quản lí dựa vào nhà trường
36-38
12 Quản lí đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội
39-41
13 Nhà giáo và nghề dạy học dưới góc nhìn pháp lí
42-42
14 Bài học về đầu tư cho con người
43-44
15 Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập
45-47
16 Managing the development of lecturers in nonpublic universities
48-50
17 Thực trạng giáo dục pháp luật và quản lÍ giáo dục pháp luật ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trong giai đoạn hiện nay
51-53
18 Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần II môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”
54-56
19 Nâng cao năng lực quản lí lớp học ở các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số
57-58
20 Cải cách cơ chế phân cấp tài chính giáo dục ở Trung Quốc
59-62
21 Phân luồng trong hệ thống giáo dục của một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
63-64