Số 60, tháng 09 năm 2010

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Chủ nghĩa nhân văn Hỗ Chí Minh
1-5
2 Bản chất của quản lí giáo dục
6-9
3 Lí luận và thực tiễn phát triển hệ thống chịu trách nhiệm giáo dục
10-12
4 Đánh giá xếp hạng các trường đại học: kinh nghiệm từ phương Tây, Trung Quốc và những xu hướng mới trên thế giới
13-17
5 Câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chương và những cách nhìn hiện đại
18-23
6 Tiếp cận dạy học toán ở trường phổ thông theo hướng học tích cực
24-25
7 Phái triển ngôn ngữ và lời nói cho trẻ khiêm thị tuổi mầm non
26-30
8 Các biện pháp thực hiện và điều chỉnh tương tác trong dạy học dựa vào tương tác người học - người học
31-35
9 Đánh giá kết quả học tập theo định hướng phái triển năng lực của sinh viên
36-39
10 Một số biện pháp sư phạm rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán
40-46
11 Mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo và sử dụng lao động trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
47-49
12 Thực trạng và chính sách phát triển giáo viên phổ thông
50-53
13 Kháo sát đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phố thông tỉnh Đồng Tháp - Một số ý kiến đề xuất
54-60
14 Đại học Mỹ - chỉ phí, bằng cấp và những khiếm khuyết
61-64