Giải pháp đổi mới công tác quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sử dụng, luân chuyển cán bộ quản lí trường trung học cơ sở các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Giải pháp đổi mới công tác quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sử dụng, luân chuyển cán bộ quản lí trường trung học cơ sở các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số