Củng cố và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng nhằm đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Củng cố và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng nhằm đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số