Công tác quy hoạch cán bộ quản lí Phòng Giáo dục và Đào tạo các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Công tác quy hoạch cán bộ quản lí Phòng Giáo dục và Đào tạo các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Tóm tắt: 
Tham khảo: 

Bài viết cùng số