SOME METHODS OF FORMING SIGNS OF VIETNAMESE DEAF PEOPLE

SOME METHODS OF FORMING SIGNS OF VIETNAMESE DEAF PEOPLE

Le Thi To Uyen touyenan@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
To become an independent and systematic language, sign language has undergone extensive development. In the process of formation and development, the sign language partly reflects the deaf’s thinking. The sign language at the word level has many different types of formation that help the deaf people convey and store messages which are from the simplest to the most complex. It really became a means of communication, a tool of thinking of the deaf people. The paper aims to present 6 types of sign language formation that are considere
Keywords: 
Sign language
sign
the deaf people
formation
Refers: 

[1] Sandy Niemann, Devorah Greestein, Darlena David, (2006), Giúp đỡ trẻ điếc, NXB Lao động - Xã hội.

[2] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2005), Đại cương giáo dục trẻ khiếm thính, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Đỗ Minh Thảo, (12/2012), Vai trò của ngôn ngữ hình tượng trong văn hóa nguyên thủy và đặc điểm phát triển ngôn ngữ hình tượng ở người Việt cổ, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, tr.51-61.

[4] Woodward, James, (2003), Những Ngôn ngữ kí hiệu và những đặc tính của ngôn ngữ kí hiệu ở Thái Lan và Việt Nam, Trong là người điếc trong nhiều cách: Những biến đổi toàn cầu trong những cộng đồng Điếc, Biên tập Leila Mohagan, Constanze Schmaling, Karen Nakamura và Graham H. Turner, tr.283-301. Wasshington, D.C, NXB Đại học Gallaudet

[5] Cao Thị Xuân Mĩ, (2010), Tìm hiểu quy luật diễn đạt bằng kí hiệu giao tiếp của người khiếm thính Việt Nam, Đề tài cấp Bộ, mã số B.2010 - 19 - 62.

Articles in Issue