PROPOSING PLANS TO DEVELOP THE SYSTEM OF SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS IN VIETNAM

PROPOSING PLANS TO DEVELOP THE SYSTEM OF SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS IN VIETNAM

Tran Thi Phuong Nam namttp@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
According to the study, there is a positive correlation between population growth and the number of children with disabilities. As a result, as local and foreign specialized education institutes grow, so does the demand for children with disabilities to have access to highquality education. Nonetheless, there is still a low percentage of school attendance among children with disabilities, a low rate of teachers with specialized training, and a limited number of teaching facilities. These factors prevent the network of specialized educational institutions from growing. Consequently, it is imperative to establish a network of specialized educational institutions in Vietnam in order to guarantee educational access opportunities for individuals with disabilities throughout all regions. This will be achieved by utilizing the resources that are currently available in the education and training system and by organizing social resources to support this effort.
Keywords: 
Special education
special education institutions
educational management
special education policy
Refers: 

[1] Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp quốc, (2016), Dự báo dân số Việt Nam 2014 - 2049, NXB Thông tấn

[2] UNICEF, (2015), Sự sẵn sàng cho giáo dục trẻ khuyết tật, nghiên cứu tại 8 tỉnh ở Việt Nam.

[3] UNICEF, (2016), Việt Nam điều tra Quốc gia về người khuyết tật, NXB Tổng cục Thống kê.

[4] Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam, (2010), Báo cáo năm 2010 về hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, Hà Nội.

[5] Nguyễn Đức Minh - Phạm Minh Mục - Lê Văn Tạc, (2006), Giáo dục trẻ khuyết tật Việt Nam: Từ lí thuyết đến thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Phạm Minh Mục và cộng sự, (2016), Báo cáo tổng kết đề tài mã số 01X-12/05-2014-2 Luận cứ khoa học cho việc quy hoạch mạng lưới giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội 2020.

[7] Lê Văn Tạc - Phạm Minh Mục và cộng sự, (2010), Quản lí giáo dục hòa nhập, NXB Phụ nữ, Hà Nội.

[8] Nguyễn Cao Tùng, (2009), Ứng dụng GIS để xây dựng hệ thống bản đồ mạng lưới trường học, Dự án SREM, Bộ Giáo dục và Đào tạo

[9] Lê Văn Tạc và cộng sự, (2009), Báo cáo đề tài cấp Bộ “Xây dựng mô hình Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, mã số B06-37-23.

Articles in Issue