USING TSD-Z BY KLAUS K. URBAN TO ASSESS THE CREATIVITY OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS OLD IN SOME KINDERGARTENS IN PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

USING TSD-Z BY KLAUS K. URBAN TO ASSESS THE CREATIVITY OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS OLD IN SOME KINDERGARTENS IN PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Vu Thi Ngoc Minh* minhvtn@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences No.04 Trinh Hoai Duc street, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
Hoang Thi Ngoc Thanh ngocthanhsuphamhue@gmail.com The Hoa Sen Kindergarten 57 Van Trach Hoa, Phong Dien town, Phong Dien district, Thua Thien Hue province, Vietnam
Summary: 
Creativity is a psychological attribute that plays a crucial role in not only developing personal but also promoting social progress. Eliciting, nurturing, and developing children's creative abilities right from preschool age impact positively on their comprehensive development in many aspects. The article uses the TSD-Z creativity assessment test by Klaus K. Urban to explore the creativity of 120 children aged 5-6 years old in three preschools in urban, mountainous, and coastal areas in Phong Dien district, Thua Thien Hue province. Research results show that the average score children achieved is 26.36 out of a maximum average score of 72.0 points and 67.5% of children are at the average and above average level in the 7-level scale. The study also shows no statistically significant differences between boys and girls in terms of outcomes. Among the 14 criteria, the criterion of "satisfaction" shares the highest rate of children achieving it. These findings are the basis for conducting further research on pedagogical impacts to promote children's creativity to meet the general goals of preschool education curriculum.
Keywords: 
TSD-Z
Klaus K. Urban
creativity
5-6 years old children
kindergarten
Refers: 

[1] Guiford, J. P, (1977), Way beyond the IQ: Guide to improving intelligence and creativity, Great Neck, New York: Creative Synergetic Associates.

[2] Children’s creative thinking abilities and social orientations in Finnish early childhood education and care, Early Child Development and Care, 192(6), 872- 886.

[3] Nikkola, T., Reunamo, J., & Ruokonen, I, (2022), Children’s creative thinking abilities and social orientations in Finnish early childhood education and care, Early Child Development and Care, 192(6), 872- 886.

[4] Yates, E., & Twigg, E, (2017), Developing creativity in early childhood studies students, Thinking skills and creativity, 23, 42-57.

[5] Samuelsson, I. P., & Carlsson, M. A, (2008), The playing learning child: Towards a pedagogy of early childhood, Scandinavian journal of educational research, 52(6), 623-641.

[6] Vũ Thị Ngọc Minh - Nguyễn Thị Trang, (2021), Tổ chức hoạt động phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non đảm bảo yêu cầu bình đẳng giới và phù hợp thực tiễn địa phương - Chuyên đề được thực hiện với sự phối hợp và hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức Plan International và Chính phủ Bỉ.

[7] Lê Huy Hoàng, (2002), Sáng tạo và những điều kiện chủ yếu để kích thích sự sáng tạo của con người Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Hà Nội.

[8] Trần Văn Tính, (2012), Tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[9] Almeida, L. S., Prieto, L. P., Ferrando, M., Oliveira, E., & Ferrándiz, C, (2008), Torrance Test of Creative Thinking: The question of its construct validity, Thinking skills and creativity, 3(1), 53-58.

[10] Fink, A., & Woschnjak, S, (2011), Creativity and personality in professional dancers, Personality and individual differences, 51(6), 754-758.

[11] Urban, K. K, (2004), Assessing creativity: the test for creative thinking-drawing production (TCT-DP) the concept, application, evaluation, and international studies, Psychology Science, 46(3), 387-397.

[12] Nikkola, T., Reunamo, J., & Ruokonen, I, (2022), Children’s creative thinking abilities and social orientations in Finnish early childhood education and care, Early Child Development and Care, 192(6), 872- 886.

[13] Reunamo, J., Lee, H. C., Wang, L. C., Ruokonen, I., Nikkola, T., & Malmstrom, S, (2014), Children’s creativity in day care, Early Child Development and Care, 184(4), 617-632

[14] Prentice, R, (2000), Creativity: a reaffirmation of its place in early childhood education, The curriculum journal, 11(2), 145-158.

[15] Phan Dũng, (2010), Giới thiệu Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (quyển một của bộ sách “Sáng tạo và đổi mới”, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

[16] Guenter Krampen, (1996), Test sáng tạo mẫu giáo - tiểu học KVS - P, Nguyễn Huy Tú (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) Việt hóa năm 2002.

[17] Taylor, I. (2017). Perspectives in creativity. Routledge.

[18] Trần Văn Tính, (2012), Tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[19] Nguyễn Huy Tú, (2006), Bộ trắc nghiệm sáng tạo TSD – Z của Klaus K.Urban với những ứng dụng ở nước ngoài và Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Articles in Issue