BLENDED LEARNING - FLIPPED CLASSROOM MODEL ON THE VLE PLATFORM OF HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION AND ENHANCING SELF-STUDY COMPETENCE FOR STUDENTS IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION

BLENDED LEARNING - FLIPPED CLASSROOM MODEL ON THE VLE PLATFORM OF HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION AND ENHANCING SELF-STUDY COMPETENCE FOR STUDENTS IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION

Doan Thi Thanh Nhan nhandtt@hcmue.edu.vn Ho Chi Minh City University of Education 280 An Duong Vuong street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
The growth of the Internet and information technology in the New Digital Era has opened up new educational opportunities. The online teaching model on a flipped classroom platform is one of the trends that is attracting a lot of interest and research. The research aims to improve students' ability to self-study and foster their interaction and creative thinking by researching online teaching models and related technologies and gathering data on the implementation of E-learning course design on the University of Education Ho Chi Minh City's VLE (Virtual Learning Environment) platform. By using instructional videos, recorded lectures, online exercises, and online learning resources, students effectively manage their time to acquire fundamental knowledge prior to class. The paper offers insightful data and analysis on the viability and efficacy of the online teaching model on the VLE platform in raising student autonomy in learning and improving standards of instruction. In the framework of the digital transformation era, the research findings serve as the foundation for developing and improving online training models and programs.
Keywords: 
E-learning
flipped classroom model
VLE platform
Online teaching
selflearning ability.
Refers: 

[1] Bishop, J. L., Verleger, M.A, (2013), The flipped classroom: A survey of the research, In ASEE national conference proceedings, Atlanta, GA, 30(9), 1-18.

[2] Đỗ Tùng, (2020), Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trực tuyến tại Trường Đại học Hùng Vương, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 19, Số 2, tr.37-45

[3] Diane B Marks, (2015), Flipping the classroom: Turning an instructional methods course upside down, Journal of College Teaching & Learning 12(4) tr. 241- 248

[4] Doanh nghiệp xã hội YourE, (2020), Giới thiệu mô hình lớp học “Đảo ngược – Kết hợp”. Từ https://youre.vn/ mo-hinh-lop-hoc

[5] Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, (2020), Hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến HCMUE Elearning Portal, https://hcmue.edu.vn/ images/pdf/User-guide-BDGV-2402.pdf

[6] Trịnh Văn Biều, (2012), Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến (E-learning), Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 40, tr 86-90.

[7] Lê Thị Phượng - Bùi Phương Anh, (2017), Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh, Tạp chí Quản lí Giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục, 10, 1-8.

[8] Đoàn Văn Khái, (2017), Nâng cao năng lực tự học của sinh viên trường đại học ngoại thương 1, Tạp chí Quản lí và Kinh tế quốc tế, số 95.

[9] Phan Chí Thành, (2018), Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến, Tạp chí Giáo dục, số 421, tr.43-46

[10] Nguyễn Ngọc Tuấn - Bùi Thị Hạnh - Trần Trung Ninh, (2020), Thiết kế khung đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” phần hóa học đại cương ở trường đại học kĩ thuật, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65(1), 204-214.

[11] Võ Thị Thiên Nga, (2019), Quy trình dạy học dự án theo mô hình “Lớp học đảo ngược” cho sinh viên khoa sư phạm tin học Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Tạp chí Giáo dục, số 451, tr.24-27.

[12] Lê Văn Toán - Trương Thị Diễm, (5/2020), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 2, tr.33-36.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình ETEP), (2020), Học trực tuyến: Tốc độ phát triển nhanh mở ra kỉ nguyên đào tạo mới, Truy cập ngày 10/10/2023, .

Articles in Issue