RESEARCH TO DEVELOP SCIENTIFIC RESEARCH CAPACITY FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE MEKONG DELTA TO MEET THE 2018 GENERAL EDUCATION PROGRAM

RESEARCH TO DEVELOP SCIENTIFIC RESEARCH CAPACITY FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE MEKONG DELTA TO MEET THE 2018 GENERAL EDUCATION PROGRAM

Ho Van Thong* hvthong@dthu.edu.vn Dong Thap University 783 Pham Huu Lau street, Cao Lanh city, Dong Thap province, Vietnam
Nguyen Van De nvde@dthu.edu.vn Dong Thap University 783 Pham Huu Lau street, Cao Lanh city, Dong Thap province, Vietnam
Lu Thi Hai Yen haiyen1973@gmail.com Dong Thap University 783 Pham Huu Lau street, Cao Lanh city, Dong Thap province, Vietnam
Cao Thanh Hung cthung@cdspkg.edu.vn Dong Thap University 783 Pham Huu Lau street, Cao Lanh city, Dong Thap province, Vietnam
Summary: 
The two main responsibilities of teachers are teaching and doing scientific research, which are closely related activities. Teachers' science research activities have received a lot of attention, as seen by the Ministry of Education and Training's June 9, 2017, Circular No. 15/2017/TT-BGDDT on revising and supplementing certain working regimes for high school teachers. As a result, mastering scientific research competence is a breakthrough toward improving the quality of education and a need for education to become a driving force for socio-economic development. The unknown nature of the development problem requires finding solutions to overcome existing shortcomings and limitations to improve the quality of education. This study focuses on assessing the current situation and proposing measures to develop scientific research competence for primary school teachers in the Mekong Delta region - one of the crucial issues for implementing the 2018 General Education Curriculum.
Keywords: 
primary school teachers
competence
Scientific research
development
the 2018 General Education Curriculum.
Refers: 

[1] Đặng Quốc Bảo - Đỗ Quốc Anh - Đinh Thị Kim Thoa, (2007), Cẩm nang nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ giáo viên, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội

[2] Raja Roy Singh, (1990), Nền giáo dục cho thế kỉ XXI - Những triển vọng của vòng cung Châu Á - Thái Bình Dương, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội.

[3] Lê Thành Vinh, (2017), Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Tạp chí Giáo dục, 407 (1), tr.1-5.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (09/6/2017), Thông tư số 15/2017/TT- BGDĐT về việc Sửa đổi bổ sung một số chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

[5] Nguyễn Đức Vũ, (2017), Phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục và đào tạo, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, NXB Thông tin và Truyền thông, tr.570-580.

[6] Hồ Văn Thống - Chủ nhiệm đề tài, (2021), Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục mới, mã số 09/2021- ĐTXH.

[7] Nguyễn Văn Đệ - Phan Trọng Nam, (8/2015), Hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh mới, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 119, tr.6-8.

[8] Nguyen Van De - Nguyen Thi Thu Hang, (2019), The role of the high-school teachers in Vietnam in the context of international integration, Social edagogy with the care for a human beging (From Vietnamese research). Zielona Góra, ISBN 978-83-952691-3-4

[9] Nguyễn Văn Đệ - Chủ nhiệm đề tài, (2015), Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, Quỹ Nafosted tài trợ, mã số VI2.3- 213.15.

[10] Nguyễn Văn Đệ (Chủ biên) - Phạm Minh Hùng, (2013), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam.

Articles in Issue