EXPLORING ONLINE TEACHING OF VIETNAMESE SCHOOL TEACHERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: RESULTS FROM A LARGE SCALE RESEARCH

EXPLORING ONLINE TEACHING OF VIETNAMESE SCHOOL TEACHERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: RESULTS FROM A LARGE SCALE RESEARCH

Le Anh Vinh vinhla@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Dang Thi Thu Hue * huedtt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Bui Thi Dien dienbt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Vuong Quoc Anh anhvq@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Phung Thi Thu Trang trangptt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
landd@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
nganttb@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The COVID-19 pandemic impacts comprehensively on Vietnamese education. In response to the pandemic, many localities have held online teaching continuously for a long time. In this situation, teachers also have to change activities from planning, teaching, and assessing to adapt to the online teaching environment. This study aims to evaluate the current status of online teaching in terms of teaching conditions and actual implementation to evaluate the effectiveness of online teaching. The survey results were analyzed based on the answers of 95.359 school teachers in 63 provinces/cities across the country. Based on analyzing the advantages and disadvantages, the research proposes solutions to improve the effectiveness of online teaching and enhance teachers’ adaptability in flexible contexts.
Keywords: 
Education
Covid-19
Online learning
effectiveness of online learning
school teachers.
Refers: 

[1] UNESCO, UNICEF (10/2021), Viet Nam: Case Study - Situation Analysis on the Effects of and Responses to COVID-19 on the Education Sector in Asia

[2] UNICEF (07/10/2020), Education COVID-19 Case Study: Viet Nam - The digital transformation accelerated by COVID-19.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 1061/BGDĐTGDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc Hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì COVID-19 năm học 2019 - 2020.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 3969/BGDĐTGDTH ngày 10 tháng 9 năm 2021 về Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 4040/BGDĐTGDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 về Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ứng phó với dịch COVID-19 năm học 2021-2022.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 793/BGDĐTGDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 về việc Tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống COVID -19

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 Quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

[8] Lê Anh Vinh, Đặng Thị Thu Huệ, Bùi Thị Diển, Vương Quốc Anh, Phùng Thu Trang, Đỗ Đức Lân (2022), Thực trạng học tập trực tuyến của học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh COVID-19, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 18, Số 03, năm 2022

[9] Nguyễn Thị Thanh Thủy (2022), Một số yếu tố ảnh hưởng đến dạy học trực tuyến của giáo viên trung học phổ thông tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập 18, Số 02, năm 2022

[10] Kaden, U. (2020), COVID-19 school closurerelated changes to the professional life of a K–12 teacher. Education Sciences, 10(6), 165.

[11] Ma, K., Chutiyami, M., Zhang, Y., & Nicoll, S. (2021), Online teaching self-efficacy during COVID-19: Changes, its associated factors and moderators. Education and information technologies, 26(6), 6675-6697

[12] Rahayu, R. P., & Wirza, Y. (2020), Teachers’ perception of online learning during pandemic covid-19. Jurnal Penelitian Pendidikan, 20(3), 392-406.

[13] Song, H., Wu, J., & Zhi, T. (2020), Online teaching for elementary and secondary schools during COVID-19. ECNU Review of Education, 3(4), 745- 754

[14] Fauzi, I., & Sastra Khusuma, I. (2020), Teachers’ Elementary School in Online Learning of COVID-19 Pandemic Conditions. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. https://doi.org/10.25217/ ji.v5i1.914

[15] ] Tandon, U. (2021), Factors influencing adoption of online teaching by school teachers: A study during COVID‐19 pandemic. Journal of Public Affairs, 21(4), e2503.

[16] Truzoli, R., Pirola, V., & Conte, S. (2021), The impact of risk and protective factors on online teaching experience in high school Italian teachers during the COVID‐19 pandemic. Journal of computer assisted learning, 37(4), 940-952

[17] ] Kraft, M. A., Simon, N. S., & Lyon, M. A. (2021), Sustaining a sense of success: The protective role of teacher working conditions during the COVID-19 pandemic. Journal of Research on Educational Effectiveness, 14(4), 727-769.

[18] Yao, J., Rao, J., Jiang, T., & Xiong, C. (2020), What role should teachers play in online teaching during the COVID-19 pandemic? Evidence from China. Sci Insigt Edu Front, 5(2), 517-524.

Articles in Issue