Số 128, tháng 05 năm 2016

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM
1-3
2 VẬN DỤNG THUYẾT LIÊN TƯỞNG VÀO QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
4-6
3 PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
7-8
4 SỬ DỤNG BIỂU DIỄN TRỰC QUAN HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TÍNH TOÁN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
9-11
5 RÈN LUYỆN CHO NGƯỜI HỌC CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ DIỄN ĐẠT BÀI TOÁN NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ
12-13
6 THIẾT KẾ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC - HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN GÓP PHẦN THỰC HIỆN MỤC TIÊU DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
14-17
7 GIẢNG VIÊN BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA CÁC TRƯỜNG/KHOA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
18-19
8 NĂNG LỰC TRÍ TUỆ VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG
20-22
9 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC MỚI TỪ BÀI TẬP GỐC BAN ĐẦU
23-25
10 THIẾT KẾ QUY TRÌNH BÀI HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
26-28
11 ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
29-30
12 VAI TRÒ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG
31-32
13 QUY TRÌNH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
33-35
14 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM TỈ LỆ HỌC SINH, SINH VIÊN BỎ HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ
36-38
15 KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG THANH TRA ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY
39-41
16 GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON
42-44
17 HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
45-49
18 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẠI VIỆT NAM
50-53
19 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
54-56
20 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÍ SINH VIÊN
57-59
21 BÀI HỌC KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở LÀO CAI, GIA LAI VÀ TRÀ VINH
60-62
22 MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
63-65