PREPARING CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS FOR PRIMARY SCHOOLS

PREPARING CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS FOR PRIMARY SCHOOLS

Mai Thi Phuong phuong.mt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The paper presents an overview of previous studies on the school readiness of preschool children, some necessary contents that children need to be prepared for the first grade, the transition to school for children with autism spectrum disorders (ASDs), thereby providing measures to educate and prepare these children for school such as organizing games, organizing the “lesson” form, and applying visual supports. The article focuses on the preparation for preschool children with ASDs in the first grade, which is a process during the kindergarten, not until the age of five. Moreover, the initial preparation for children with ASDs to the primary school will help them integrate better, study better when entering a completely strange environment with new teachers and friends, as well as new activities which is changed from playing to learning.
Keywords: 
Readiness
preschool children
children with austism spectrum disorders
primary school
Refers: 

[1] A.V. Petrovski (1982), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, tập 1, Tài liệu dịch, người dịch: Đặng Xuân Hoài, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Đặng Thị Phương Phi, (2008), Chuẩn bị về mặt xã hội cho trẻ mẫu giáo lớn sẵn sàng đi học lớp 1 ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học

[3] Đào Như Trang, (1997), Nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục trẻ 5 tuổi chuẩn bị đi học lớp 1 chương trình Tiểu học 2000, Đề tài cấp Bộ - Mã số: B96 - 49 - 11.

[4] Nguyễn Bích Thủy (chủ biên) - Nguyễn Thị Anh Thư, (2005), Giáo trình tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Hà Nội.

[5] Bùi Văn Huệ - Phan Thị Hạnh Mai - Nguyễn Xuân Thức, (2008), Giáo trình tâm lí học Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[6] Nguyễn Thị Mỹ Lộc và cộng sự, (2010), Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh mầm non, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[7] Mạc Văn Trang, (1983), Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh nhỏ, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] Nguyễn Ánh Tuyết, (1998), Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Trần Y Lan, (2018), Chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 2, tháng 5, tr.138- 143.

[10] Laura Fontil & Hariclia Harriet Petrakos, (2015), Transition to school: The experiences of Canadian and Immigrant Families of children with Autism Spectrum Disoders, Psychology in the schools, Vol.52(8), DOI: 10.1002/pits.21859.

[11] A.I. Xôrôkina, (1974), Giáo dục học mẫu giáo, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[12] Nguyễn Ánh Tuyết, (2004), Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[13] Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, (2001), Một số đặc điểm phát triển của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi và mục tiêu nội dung chăm sóc - giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[14] Nguyễn Thị Nhất, (1992), Sáu tuổi vào lớp 1, NXB Kim Đồng

[15] Marsh, A. & Eapen, V, (2017), Transition to School from Autism Specific Early Learning and Care Centres, final report Part 1 and Part 2, Cooperative Research Centre for Living with Autism, Brisbane, Queensland, ISBN: 978-0-9953735-1-8

Articles in Issue