NEW CURRICULUM AND THE ISSUE OF STUDENT EDUCATIONAL TRACK IN GENERAL EDUCATION OF VIETNAM

NEW CURRICULUM AND THE ISSUE OF STUDENT EDUCATIONAL TRACK IN GENERAL EDUCATION OF VIETNAM

Do Thi Bich Loan bichloan1095@gmail.com The Vietnam National of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietna
Luong Viet Thai lvthai2000@yahoo.com The Vietnam National of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietna
Summary: 
Student educational track in education systems is an important issue that has significant influences to individual career and national human resource development. Although the policy on student educational track has been introduced for a long time in Vietnam, the actual implementation to date still has many shortcomings. It is still a difficult and burning issue that attracts the attention of public opinions. There are several reasons. The main reason is that career orientation education in high schools has not been effective. Therefore, one of the key tasks of the fundamental and comprehensive reform in education is to renovate the general education curriculum. The new curriculum must meet the requirements of ensuring the radical and comprehensive reform in quality and efficiency of the general education; combining teaching knowledge, personality education and career orientation. The article is an analysis of how the student educational track is addressed in the New Curriculum of Vietnam General Education. It provides an overview of the issue for school administrators and teachers. The understanding of student educational track hopefully would strengthen career orientation activities when new curriculum is implemented.
Keywords: 
Curriculum
general education
Student educational track
Refers: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương, (2013), Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ban hành ngày 14/11/2013 tại Hội nghị Trung ương 8 (Khoá XI).

[2] Quốc hội, (2014), Nghị quyết số 88/2014/QH13 ban ngày 28 tháng 11 năm 2014 tại kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.

[3] Trần Công Phong, Đỗ Thị Bích Loan (đồng chủ biên), (2016), Phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam: Lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[4] Quốc hội, (2005), Luật Giáo dục, Nghị quyết số 38/2005/QH11 ban hành ngày 14/6/2005 tại kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XI.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Dự thảo chương trình 20 môn học. https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/bo-giao-duc-cong-bo-duthao-chuong...

Articles in Issue